Registrácia do systému

Predpoklady registrácie
Novému spracovateľovi starých vozidiel bola udelená autorizácia od MŽP SR na spracovanie starých vozidiel a vydaný súhlas ObÚ ŽP na zber starých vozidiel.
Postup registrácie
  1. Splnenie predpokladov registrácie (vid. hore)
  2. Elektronické vyžiadanie registračného formuláru e-mailom
  3. Vyplnenie registračného formuláru organizácie a prevádzky
  4. Priloženie skenu súhlasu/autorizácie na zber/spracovanie starých vozidiel